วัดวิชิตสังฆาราม – Wat Wichit Sangkharam

วัดสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด ชาวบ้านเรียกว่า “วัดควน” มาตั้งแต่แรกที่สร้างวัด

One important temple of Phuket. No clear evidence about the temple. People called “Wat Kuan”.

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.