วัดมงคลนิมิตร – Wat Mongkol Nimit

วัดมงคลนิมิตร ตั้งอยู่บน ถนนดีบุกในตัวเมืองภูเก็ต เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

Wat Mongkol Nimit located on Dibuk Road at Phuket Town ,  is ordinary of the third grade royal temple.

 

Related Post

One thought on “วัดมงคลนิมิตร – Wat Mongkol Nimit

  • I dont know what to say. This blog is fantastic. Thats not really a really huge statement, but its all I could come up with after reading this. You know so much about this subject. So much so that you made me want to learn more about it. Your blog is my stepping stone, my friend. Thanks for the heads up on this subject.

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.