culture

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองภูเก็ต เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้วิถีชีวิต สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และศึกษา เรื่องราวต่างๆได้