Relocation of Tee Kong Tua Shrine

First relocation of a building in Phuket using advance technology solutions.

ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งที่อยู่คู่กันมากับคนไทยเชื้อสายจีนชาวภูเก็ต จากคำบอกเล่าต่อๆกันมาของการสร้าง ศาลเจ้าแห่งนี้ ได้เริ่มจากชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามา ประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อรวมตัวกันอยู่เป็นชุมชนได้มีการไป อัญเชิญผงธูปกิมซิ้นและเซ้งจี้ป๋าย (ป้ายแกะสลักชื่อหยกอ๋องซ่งเต้) มาจากเมืองจีนโดยจัดสร้างสถานที่ประดิษฐ์สถานเพื่อเป็น ที่เคารพบูชา และประกอบพิธีตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา ของคนจีน และคนไทยเชื้อสายจีน สถานที่แห่งนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีชื่อว่าศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.