Travel

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

การแต่งกายแบบบ้าบ๋า เป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าอีกด้านของชาวภูเก็ตพื้นถิ่น ที่ได้รับการอนุรักษ์เพื่อเสริมสร้างเสน่ห์ให้ย่านเมืองเก่า