Travel

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

คุณมารวย ทีฆธนสกุล ผู้ก่อตั้งกลุ่มในเฟซบุ๊กขึ้นชื่อว่า ‘Phuket Trip’ โดยมีเหตุผลในการก่อตั้งกลุ่มก็คือ อยากมีเพื่อนที่รักและชอบการขับบิ๊กไบค์เหมือนกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เมื่อตั้งกลุ่มขึ้นก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มต่างๆในภูเก็ต หลังจากนั้นหลายๆคนก็ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆสมาชิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ