โลหิตใช้ทุกวันไม่มีวันหยุด ปลอดเชื้อ COVID-19

สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เป็นเหตุให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงทุกแห่ง หน่วยงานมีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และมีการยกเลิกหน่วยรับบริจาคโลหิตทำให้ปริมาณโลหิตที่ได้รับลดน้อยลง  ถึงแม้จะเป็นช่วงของ COVID-19 ระบาด โลหิตก็ยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น และต้องการใช้ทุกวัน ขณะนี้โลหิตขาดแคลนมาก ในจังหวัดภูเก็ต แต่การบริจาคโลหิตลดลงถึง 50% และหากสถานการณ์บริจาคยังลดลงต่อเนื่องต่อไป อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และทุกโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตอย่างแน่นอน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.